ΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΨΗΛΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ.

Η λ?ση για τα περισσ?τερα ενεργειακ? προβλ?ματα που αντιμετωπ?ζουμε ε?ναι ο ?λιο?. Η δυνατ?τητα συλλογ?? ηλιακ?? εν?ργεια? και αξιοπο?ησ?? τη? ?ποτε και ?ταν απαιτε?ται υπ?ρχει. Απλ?? πρ?πει να ξεκιν?σουμε να τη χρησιμοποιο?με.?Η τεχνολογ?α αιχμ?? τη? Sungrow για οικιακ?, εμπορικ? και βιομηχανικ?? κλ?μακα? συστ?ματα παραγωγ?? εν?ργεια? χρησιμοποιε? υπερσ?γχρονε? τεχνολογ?ε? παραγωγ?? φωτοβολτα?κ?? εν?ργεια? και ολοκληρωμ?νε? λ?σει? ?για τη συλλογ? και την αποθ?κευση αυτ?? τη? ?φθονη? εν?ργεια?, παρ?χοντα? ?τσι καθαρ? εν?ργεια για ?λου?, σ?μερα, α?ριο και για το μ?λλον.

Η ικανοπο?ηση των πελατ?ν αποτελε? βασικ? αρχ? του κ?δικα τη? Sungrow. Σε αυτ? το πλα?σιο, ?λε? οι τεχνολογικ?? καινοτομ?ε? για τα προ??ντα περιστρ?φονται γ?ρω απ? πραγματικ?? αν?γκε? πελατ?ν και ?χι κατευθυντ?ριε? γραμμ?? εμπορικ?? προ?θηση?. Η Sungrow καλ?πτει ?λε? τι? ενεργειακ?? αν?γκε?: απ? μικρ? οικιακ? συστ?ματα μ?χρι εμπορικ?? εγκαταστ?σει? σε στ?γε? και μεγ?λου? φωτοβολτα?κο?? σταθμο?? σε ?δαφο?, λ?μνε? ? ακ?μα και ανοικτ?? θ?λασσε?.
?να σπ?τι, ?να οικοδομικ? τετρ?γωνο ? μια π?λη απαιτο?ν εν?ργεια για να λειτουργ?σουν. Η Sungrow παρ?χει λ?σει? με δυνατ?τητα κλιμ?κωση? για την κ?λυψη οικιακ?ν, εμπορικ?ν ? ακ?μα και βιομηχανικ?ν αναγκ?ν για καθαρ? και βι?σιμη εν?ργεια. Στο χαρτοφυλ?κιο προ??ντων μα? περιλαμβ?νεται η τεχνολογ?α αντιστροφ?ων και αποθ?κευση?, καθ?? και ?λα ?σα απαιτο?νται για τη λειτουργ?α αυτ?ν των στοιχε?ων σ?μφωνα με τον προ?πολογισμ? που ?χετε ορ?σει, πλ?ρω? αποδοτικ?. Τα προ??ντα μα? ενσωματ?νονται εντελ?? απρ?σκοπτα στα υπ?ρχοντα δ?κτυα σ?μφωνα με ?λα τα πρ?τυπα πιστοπο?ηση?.
Τα στοιχε?α τη? Sungrow ε?ναι ε?κολα στη διαμ?ρφωση. Οι αντιστροφε?? τη? Sungrow ?χουν ελαφρι? και μικρ?ν διαστ?σεων σχεδ?αση, με πλ?κα στερ?ωση? που περιλαμβ?νει εσωτερικ? επ?πεδο και μοναδικο?? κουμπωτο?? συνδ?σμου? για εξοικον?μηση χρ?νου κατ? την εγκατ?σταση. Ολοκληρ?στε τη διαμ?ρφωση μ?σω του ιστ?τοπου ? τη? εφαρμογ?? που χρησιμοποιε? σχεδ?αση χωρ?? ασφαλειοδιακ?πτε? με ?ξυπνη παρακολο?θηση ρε?ματο? στοιχειοσειρ??. Ε?στε ?τοιμοι σε χρ?νο-ρεκ?ρ.
Οι αντιστροφε?? φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των τη? Sungrow λειτουργο?ν με αποδοτικ?τητα ?ω? και 99%. ?χουν πλ?ρη συμβατ?τητα με πιο καινο?ργιε? μον?δε? διπλ?? ?ψη? και 9 MPPT (Maximum Power Point Tracker - ανιχνευτ?? σημε?ου μ?γιστη? ισχ?ο?) που αντιδρο?ν σε μεταβολ?? στην ?νταση του φωτ?? και προσαρμ?ζονται επιλ?γοντα? το β?λτιστο φορτ?ο για τι? φωτοβολτα?κ?? κυψ?λε?, ?στε να παραχθε? η μ?γιστη δυνατ? ισχ??. Αυτ? ?χει ω? αποτ?λεσμα υψηλ?τερη απ?δοση εν?ργεια? και περισσ?τερη εξοικον?μηση χρ?ματο?.
SUNGROW Floating

Ηγετικ? λ?ση στα πλωτ? φωτοβολτα?κ? συστ?ματα

Sungrow Floating organized a research and development group of floating system,which consists of several specialists and doctors. Sungrow Floating has applied more than 70 patents concerning floating body, matrix anchorage, inverter&booster floating platform and system operation and maintenance, takes the lead to set up a number of floating technology standards and devotes itself to be the supplier for Solar PV floating body and system with global leading technology.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΠΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Η Sungrow Floating οργ?νωσε μια ομ?δα ?ρευνα? και αν?πτυξη? για πλωτ? συστ?ματα, η οπο?α αποτελε?ται απ? πολλο?? ειδικο??.?Η Sungrow εργ?ζεται με αφοσ?ωση ?στε να γ?νει ο κορυφα?ο? προμηθευτ?? πλωτ?ν φωτοβολτα?κ?ν στοιχε?ων και συστημ?των με κορυφα?α τεχνολογ?α σε παγκ?σμιο επ?πεδο. Μ?χρι σ?μερα, ?χει κατοχυρ?σει περισσ?τερε? απ? 70 ευρεσιτεχν?ε? σχετικ? με του? πλωτ?ρε?, τα συστ?ματα αγκ?ρωση?, τι? πλωτ?? πλατφ?ρμε? αντιστροφ?ων , τη λειτουργ?α και τη συντ?ρηση συστ?ματο?, και αυτ? τη? ?χει επιτρ?ψει να θ?σει ?ναν σημαντικ? αριθμ? τεχνολογικ?ν προτ?πων επ?πλευση?.

Δε?τε τα προ??ντα μα?

Οι ενεργειακ?? μα? αν?γκε? μπορο?ν να καλυφθο?ν με ?να ελ?χιστο ποσοστ? τη? παγκ?σμια? ηλιακ?? ακτινοβολ?α?. ?ρθε η ?ρα για καθαρ? εν?ργεια.