Floating Guqiao Huainan

Κατασκευ? πλωτ?ν συστημ?των σε οποιαδ?ποτε κλ?μακα

Η Sungrow δραστηριοποιε?ται με αφοσ?ωση στη βιομηχαν?α ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργεια? για περισσ?τερα απ? 22 χρ?νια. Καλο?μενη να καλ?ψει την παγκ?σμια ζ?τηση για πλωτ?? φωτοβολτα?κ?? εγκαταστ?σει?, η Sungrow δημιο?ργησε μια ειδικ? β?ση ?ρευνα? και κατασκευ?? πλωτ?ν φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν.

Παγκ?σμιο? ηγ?τη? στι? λ?σει? πλωτ?ν συστημ?των

Το τμ?μα Sungrow Floating χρησιμοποιε? ?να σ?στημα διαχε?ριση? κατασκευ?? (MES) στην παραγωγικ? διαδικασ?α. Το υλικ? που χρησιμοποιο?με στην παραγωγ? πλωτ?ν συστημ?των ε?ναι πολυαιθυλ?νιο υψηλ?? πυκν?τητα? (HDPE), ?να υλικ? που ?χουμε αναπτ?ξει και βελτι?σει συγκεκριμ?να για χρ?ση σε πλωτ?? κατασκευ??. Οι πλωτ?? λ?σει? μα? διαθ?τουν πολλ?? πιστοποι?σει? TüV. ?λλωστε, η Sungrow ?χει κατοχυρ?σει στο συγκεκριμ?νο πεδ?ο περισσ?τερε? απ? 70 ευρεσιτεχν?ε?.

Η Sungrow Floating πρωτοστατε? και συμμετ?χει, επ?ση?, στον ορισμ? τεχνολογικ?ν προτ?πων για τι? πλωτ?? λ?σει? και παρ?χει στου? πελ?τε? πλ?ρει? υπηρεσ?ε? σ?ρβι?. Στη σειρ? προ??ντων μα? περιλαμβ?νονται προηγμ?να πλωτ? σ?ματα, συστ?ματα πρ?σδεση?, ηλεκτρικ? συστ?ματα και λειτουργ?α και συντ?ρηση του σταθμο? εν?ργεια?.

Floating cold region

Κατασκευασμ?να για ακρα?ε? συνθ?κε?

Η Sungrow Floating ε?ναι ο ηγ?τη? στη βιομηχαν?α πλωτ?ν φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν σε ?λο τον κ?σμο. Τα πλωτ? συστ?ματ? μα? ?χουν χρησιμοποιηθε? σε περιοχ?? εξ?ρυξη? ?νθρακα στην Ανατολικ? Κ?να, σε σημε?α που πλ?ττονται απ? συχνο?? τυφ?νε? στην Τα?β?ν, σε περιοχ?? με εξαιρετικ? χαμηλ?? θερμοκρασ?ε? στη Βορειοανατολικ? Κ?να και την Ιαπων?α, καθ?? και στην Τα?λ?νδη και το Ισρα?λ. Η συνολικ? επιφ?νεια εγκαταστ?σεων τη? Sungrow Floating αντιστοιχε? στο 1/3 του παγκ?σμιου μεριδ?ου αγορ?? στο τ?λο? του 2018.

Π?ροχο? πλ?ρου? πακ?του λ?σεων

Η Sungrow Floating παρ?χει πλωτ?? φωτοβολτα?κ?? λ?σει? μεγ?λη? κλ?μακα? που μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν στο νερ?. ?χουμε αναπτ?ξει πολλ?? τεχνολογ?ε? και καινοτομ?ε?, ?πω? ολοκληρωμ?νε? λ?σει? αντιστροφ?ων, σχ?δια υπερ?κτιων αντιστροφ?ων , αντικεραυνικ? προστασ?α για συστ?ματα γε?ωση? π?νω απ? τη θ?λασσα, λ?σει? ηλεκτρικ?? στεγ?νωση?, επ?στρωση? και επιδι?ρθωση? ε?καμπτων καμπυλωτ?ν καλωδ?ων σχ?ματο? S και προσαρμοστικ? συστ?ματα πρ?σδεση? λ?γω διακ?μανση? τη? στ?θμη? νερο?.

Το ?ξυπνο σ?στημα παρακολο?θηση? πλωτ?? συστοιχ?α? τη? Sungrow μπορε? να ενεργοποιε? αυτ?ματα τον συναγερμ? και να επιβλ?πει την κατ?σταση λειτουργ?α? των πλατφορμ?ν αντιστροφ?ων? αλλ? και την πλ?ρη πλωτ? συστοιχ?α, για να διασφαλ?ζεται η ασφαλ?? λειτουργ?α ολ?κληρου του συστ?ματο?.

Τα πλωτ? συστ?ματα Sungrow ε?ναι διαθ?σιμα τ?σο για π?νελ διπλο? γυαλιο? ?σο και για πλαισ?ου αλουμιν?ου. Και οι δ?ο τ?ποι ε?ναι εξαιρετικ? αξι?πιστοι και ε?κολοι στην εγκατ?σταση. Το Sungrow Floating σ?στημα μπορε? να προσαρμοστε? σε διαφορετικ? γεωγραφικ? πλ?τη ρυθμ?ζοντα? την κλ?ση των π?νελ. Ο σχεδιασμ?? τη? δι?ταξη? του συστ?ματο? ε?ναι ευ?λικτο? για την β?λτιστη ?παραγωγ? εν?ργεια? και την επ?τευξη χαμηλο? κ?στου? εξοικον?μηση? εν?ργεια? (LCOE).

Τ?σο η συστοιχ?α μον?? σειρ?? ?σο και η συστοιχ?α διπλ?? σειρ?? ?χουν σχεδιαστε? για επ?τευξη χαμηλο? σταθμισμ?νου κ?στου? εν?ργεια? (ΣΚΕ). Χ?ρη στην ευ?λικτη σχεδ?ασ? του?, ε?ναι δυνατ?? ο καλ?? αερισμ?? που συμβ?λλει στη βελτ?ωση παραγωγ?? μ?γιστη? εν?ργεια?. Η συστοιχ?α μον?? σειρ?? ?χει ικανοποιητικ? συν?πεια προσανατολισμο? και δι?φορε? διατ?ξει? που μπορο?ν να προσαρμοστο?ν σε δι?φορε? υδ?τινε? περιοχ??. Η συστοιχ?α διπλ?? σειρ?? προσφ?ρει βελτιωμ?νη ηλιακ? ακτινοβολ?α και παρ?χεται με φαρδ? δι?δρομο για ε?κολη και γρ?γορη λειτουργ?α και συντ?ρηση.

Το σ?στημα αγκ?ρωση? του Sungrow μπορε? να χρησιμοποιηθε? για δι?φορα σεν?ρια με διαφορετικ?? βαθυμετρικ?? συνθ?κε?. Για να ελεγχθε? ?τι ο σχεδιασμ?? αγκ?ρωση? ε?ναι αξι?πιστο?, οι υπολογισμο? Δυναμικ?? Ρευστ?ν (CFD) λαμβ?νουν υπ?ψη αποτελ?σματα ?αριθμητικ?? αν?λυση? η οπο?α καθορ?ζει τη δυναμικ? τ?ση κ?θε καλωδ?ου υπ? την επ?δραση του αν?μου, των κυμ?των και του ρε?ματο?.

ΜΙΑ ΓΕΡΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΡΟ.

Anchoring System

Ω? κορυφα?α κατασκευ?στρια φωτοβολτα?κ?ν εγκαταστ?σεων, η Sungrow προσφ?ρει ?να πλ?ρε? φ?σμα λ?σεων για πλωτ?? φωτοβολτα?κ?? εγκαταστ?σει?. Ανακαλ?ψτε τι? δυνατ?τητε? χρ?ση? π?νω σε νερ?.

Χαρτοφυλ?κιο