?λα ξεκ?νησαν με ?να ηλιακ? σιδηροδρομικ? σ?μα.

Η Sungrow ιδρ?θηκε απ? τον καθηγητ? Cao Renxian, ο οπο?ο? δ?δασκε στο Τεχνολογικ? Πανεπιστ?μιο του Hefei. Μαθα?νοντα? για τη φτωχ? διαθεσιμ?τητα ηλεκτρικο? ρε?ματο? στην αγροτικ? Δυτικ? Κ?να, παραιτ?θηκε απ? τη θ?ση καθηγητ? το 1997 και ?δρυσε τη Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Μια ιδ?α που ?μελλε να γ?νει πρ?ξη.

Ο καθηγητ?? Cao Renxian ?θελε να βελτι?σει τη διαθεσιμ?τητα του ηλεκτρικο? ρε?ματο? και ?τσι τ?νωσε την οικονομικ? αν?πτυξη στην αγροτικ? Δυτικ? Κ?να. Αντ? να εστι?σει στην οικονομικ? αν?πτυξη με κ?θε κ?στο?, προτ?μησε την οδ? τη? βι?σιμη? αν?πτυξη? β?σει ανανε?σιμων πηγ?ν εν?ργεια?.

Ο πρ?το? πελ?τη? τη? Sungrow, ?να? μηχανικ?? που επ?βλεπε την τροφοδοσ?α τη? σηματοδ?τηση? για το σιδηροδρομικ? δ?κτυο του ν?τιου Xinjiang, παρ?γγειλε ?να σ?στημα τροφοδοσ?α? εν?? σ?ματο? με ρε?μα προερχ?μενο απ? ηλιακ? εν?ργεια. Αυτ? οδ?γησε σε συνολικ? κ?ρδη ?ψου? 87.000 δολαρ?ων ΗΠΑ για την εταιρε?α το 1998.

Με την ολοκλ?ρωση τη? πρ?τη? δοκιμαστικ?? παραγγελ?α?, ?ρχισαν να ?ρχονται περισσ?τερε? παραγγελ?ε? και η επιχειρηματικ? δραστηρι?τητα εντ?θηκε. Στην επιτυχ?α ?ρθε να προστεθε? το γεγον?? ?τι η ηλιακ? τεχνολογ?α απ? ιδ?α ?γινε πραγματικ? πρ?ξη.

Σ?μερα, η Sungrow ε?ναι μια εταιρε?α αξ?α? ?νω του 1,5 δισ. δολαρ?ων ΗΠΑ. Ω? κυρ?αρχη εταιρε?α υψηλ?? τεχνολογ?α? στην Κ?να, η Sungrow εξειδικε?εται στην ?ρευνα και την αν?πτυξη, την παραγωγ?, την π?ληση και το σ?ρβι? διατ?ξεων παραγωγ?? καινοτ?μων μορφ?ν εν?ργεια? για ηλιακ? και αιολικ? εν?ργεια, αποθ?κευση εν?ργεια?, συστ?ματα αυτοκ?νηση? που αξιοποιο?ν καινοτ?με? μορφ?? εν?ργεια? και πλωτο?? και επ?γειου? φωτοβολτα?κο?? σταθμο??. Στ?χο? μα? ε?ναι να παρ?χουμε π?ντα καθαρ? εν?ργεια για ?λου?, σ?μερα, α?ριο και στο μ?λλον. Καθαρ? εν?ργεια για ?λου?, σ?μερα, α?ριο και στο μ?λλον.

Κ?θε χρ?νο, η Sungrow καταθ?τει εκατοντ?δε? αιτ?σει? ν?ων ευρεσιτεχνι?ν. Η Sungrow ε?ναι ο απ?λυτο? ηγ?τη? στην καινοτομ?α στην ηλιακ? βιομηχαν?α, με περισσ?τερε? απ? 1.600 αιτ?σει? ?ω? τον Ιο?νιο του 2019.
Οι τεχνολογ?ε? μετατροπ?? καθαρ?? εν?ργεια?, ?πω? η μετατροπ? AC/DC, η μεταγωγ? ενεργειακ?? ρο??, η μετατροπ? εν?ργεια? για ηλεκτροκ?νητα οχ?ματα και η μετατροπ? καθαρ?? εν?ργεια? σε καθαρ? ηλεκτρισμ? ε?ναι οι ακλ?νητοι στρατηγικο? προσανατολισμο? τη? Sungrow.