sungrow - service you can count on

Χαιρ?μαστε π?ντα να ε?μαστε σε επικοινων?α μαζ? σα?.

Ορισμ?νε? εταιρε?ε? ενδ?χεται να θεωρο?ν το σχολαστικ? σ?ρβι? μια κοστοβ?ρα διαδικασ?α και τ?ποτε ?λλο. Πεπο?θησ? μα? ε?ναι ?τι το σ?ρβι? ε?ναι μια υπ?ροχη ευκαιρ?α να ?ρθουμε ξαν? σε επαφ? και ενδεχομ?νω? να χτ?σουμε μια μακροχρ?νια και αμοιβα?ω? επωφελ? σχ?ση μεταξ? μα?.

Το σωστ? σ?ρβι? χτ?ζει μια υγι? σχ?ση με τον πελ?τη.

Το σωστ? σ?ρβι? ξεκιν?ει πριν ακ?μα ?να? πελ?τη? κ?νει μια αγορ? και φυσικ? δεν ολοκληρ?νεται με την παρ?δοση εν?? προ??ντο?. Για να σα? βοηθ?σουμε με τη ?ναρξη λειτουργ?α? του ?ργου που ?χετε επιλ?ξει, προσφ?ρουμε συμβουλευτικ?? υπηρεσ?ε? ?ργου, σχεδ?αση συστ?ματο? και υπηρεσ?ε? εμπειρ?α? με τα προ??ντα, στι? οπο?ε? περιλαμβ?νονται η εκπα?δευση συστ?ματο?, εγκατ?σταση προ??ντο? και θ?ση σε λειτουργ?α.

Αφο? ξεκιν?σει ομαλ? η λειτουργ?α τη? εγκατ?στασ?? σα?, ?μπειροι μηχανικο? σ?ρβι? ε?ναι στη δι?θεσ? σα? σε σημε?α σ?ρβι? αν? τον κ?σμο. Για να διατηρηθε? ο χρ?νο? εκτ?? λειτουργ?α? στο ελ?χιστο, διαθ?τουμε κατ? τ?που? αποθ?κε? ανταλλακτικ?ν οι οπο?ε? ε?ναι εξοπλισμ?νε? πλ?ρω? με απ?θεμα γν?σιων ανταλλακτικ?ν για γρ?γορη παρ?δοση.

Θα σα? εκπαιδε?σουμε ω? προ? ?λε? τι? πλευρ?? λειτουργ?α?, συντ?ρηση? και διαχε?ριση? ?ργου που προβλ?πονται για την εγκατ?στασ? σα?. Και ?πω? σα? ε?παμε εξαρχ??, θα ε?μαστε σε επικοινων?α.

Οι υπηρεσ?ε? μα? περιλαμβ?νουν συμβουλευτικ? σχετικ? με τη θ?ση σε λειτουργ?α του φωτοβολτα?κο? σταθμο? σα? και επ?κταση εγγ?ηση? (ε?τε ολικ? ε?τε μ?νο ανταλλακτικ?ν). Επ?ση? θα λ?βετε πληροφορ?ε? σχετικ? με την προληπτικ? ? διορθωτικ? συντ?ρηση καθ?? και το δ?κτυο συνεργατ?ν Service τη? Sungrow.

Οι ?μπειροι μηχανικο? μα? μετρο?ν πολλ? χρ?νια εμπειρ?α? στη σχεδ?αση φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν και μπορο?ν να διαμορφ?νουν προσαρμοσμ?νε? λ?σει? που ταιρι?ζουν απ?λυτα στι? δικ?? σα? προδιαγραφ?? και αν?γκε?. Θα λ?βουμε υπ?ψη κ?θε λεπτομ?ρεια, απ? το προτειν?μενο προφ?λ σχεδ?αση?, τον προ?πολογισμ?, τον χρ?νο, τη δυνατ?τητα παραγωγ?? εν?ργεια? και την προβλεπ?μενη εξοικον?μηση σε εκπομπ?? διοξειδ?ου του ?νθρακα.

Για να σα? βοηθ?σουμε με την ομαλ? και σταθερ? λειτουργ?α τη? φωτοβολτα?κ?? εγκατ?στασ?? σα?, προσφ?ρουμε πλ?ρη εκπαιδευτικ? προγρ?μματα που καλ?πτουν κ?θε πιθαν?τητα. Τα επαγγελματικ? εκπαιδευτικ? προγρ?μματ? μα? περιλαμβ?νουν απ? τι? βασικ?? αρχ?? τη? ηλιακ?? εν?ργεια? μ?χρι συγκεκριμ?να στοιχε?α για τη συμβατ?τητα σ?γχρονων δικτ?ων, και απ? ?κτακτε? μ?χρι καθημεριν?? εν?ργειε? συντ?ρηση? και λειτουργ?α?.
Αν και υπ?ρχει δυνατ?τητα πρ?σβαση? εξ αποστ?σεω? και μ?σω δικτ?ου, ορισμ?να προβλ?ματα πρ?πει να επιλ?ονται δι? ζ?ση? και στον χ?ρο του πελ?τη. Οι μηχανικο? τεχνικ?? υποστ?ριξη? θα χαρο?ν να σα? προσφ?ρουν επαγγελματικ?? και σχολαστικ?? υπηρεσ?ε? αντιμετ?πιση? σφαλμ?των σ?μφωνα με τι? απαιτ?σει? σα?, για να διασφαλιστε? η επιτυχ?? και ?γκαιρη ολοκλ?ρωση του ?ργου σα? β?σει προ?πολογισμο?.

Οι πελ?τε? μπορο?ν να διεκδικ?σουν τι? αξι?σει? εγγ?ηση? μ?σω τη? ηλεκτρονικ?? π?λη? πελατ?ν: https://support.sungrow.co/portal/home

ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

Sungrow Australia Group Pty. Ltd.

Suite 1703, 99 Mount Street
North Sydney NSW
Αυστραλ?α

Toll free: 1800 SUNGROW (786 476); Overseas: +61 2 9922 1522
info@www.hulufei.com.au
service@www.hulufei.com.au

Sungrow Floating

No.1688, Xiyou Road, Hefei Hi-tech Zone
Manufacture: Intersection of Huaipan Road and Shengtai Avenue, Pingwei Economic Development Zone, Huainan City, China
Hefei Shi
Anhui Sheng,
Κ?να

+86-551-6532 7879
overseas@sungrow.cn

Sungrow India Pvt Ltd.

310 & 314, JMD Pacific Square, Sec-15
Gurgaon
Haryana
Ινδ?α

Hindi/English:+91-080-41201350
service@in.www.hulufei.com

Sungrow Power (Hong Kong) Co., Ltd.

12/F. SAN TOI BLDG 137-139 CO
Central
Hong Kong Island
Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κ?να?

852 2960 8571


Sungrow Power Korea Limited

BL tower 10th, 5, Teheran-ro 33-gil, Republic of Korea
Gangnam-gu
Seoul
06141
Ν?τια Κορ?α

Korean/English:+82-70-7719-1889
service@kr.www.hulufei.com
Info@kr.www.hulufei.com

Sungrow Power Supply CO.,Ltd

#23 Florida st. Greenhills
Mandaluyong City
Metro Manila
Φιλιππ?νε?

Filipino/English: +639173022769
service@ph.www.hulufei.com

Sungrow SEA

-02-26 Dataran Cascades. No 13A, Jln PJU 5/1 Kota Damansara 47810 PJ
Petaling Jaya
Selangor
Μαλαισ?α

Malay/English: +6019-897 3360
service@my.www.hulufei.com
luis.xu@sungrow.cn

Sungrow Vietnam

Dreamplex Building, 10 floor, 195 Dien Bien Phu
Binh Thanh District
Ho Chi Minh
Βιετν?μ

+ 84 9 1418 7998
thang.vu@cn.www.hulufei.com