Sungrow Commercial

Δ?στε στην επιχε?ρησ? σα? αυτ? που χρει?ζεται: ηλιακ? εν?ργεια.

Βελτιστοποι?στε την επιχε?ρησ? σα? με ηλιακ? εν?ργεια. Τα φωτοβολτα?κ? συστ?ματα παρ?γουν καθαρ? εν?ργεια για την εταιρε?α σα? και τα συστ?ματα αποθ?κευση? τη? εν λ?γω εν?ργεια? εγγυ?νται διαρκ? παροχ?. Και το πιο σημαντικ?: επωφελε?στε απ? χαμηλ?τερο ενεργειακ? κ?στο?.

?

Αφ?στε τον ?λιο να στηρ?ξει την εταιρε?α σα?.

Οι εμπορικ?? λ?σει? τελευτα?α? τεχνολογ?α? τη? Sungrow προσφ?ρουν μακρ? δι?ρκεια ζω?? του εξοπλισμο? χ?ρη στην ?ξυπνη τεχνολογ?α ενεργ?? ψ?ξη? και την υψηλ? προστασ?α δικτ?ου και συστ?ματο?. Τα ?ξυπνα στοιχε?α ελ?γχου λειτουργ?α? και συντ?ρηση? καθιστο?ν πανε?κολο τον χειρισμ? και οι συσκευ?? εντυπωσι?ζουν με την αντ?σταση στι? καιρικ?? συνθ?κε? και τη δι?βρωση (προστασ?α κατ? τη? δι?βρωση? IP66 και C5).

Οι εμπορικ?? λ?σει? ε?ναι διαθ?σιμε? σε ε?ρο? 10 - 110 kW και ε?ναι κατ?λληλε? για υψηλ? φ?ρτιση DC/AC ?ω? και 1,5. Πε?τε αντ?ο στα συνεχ?? αυξαν?μενα κ?στη εν?ργεια? και αξιοποι?στε την καθαρ? και εξαιρετικ? οικονομικ? δ?ναμη του ?λιου.

Υψηλ? απ?δοση Οι αντιστροφε?? τη? Sungrow ε?ναι συμβατο? με πιο καινο?ργιε? μον?δε? διπλ?? ?ψη? και επιτυγχ?νουν ?ω? και 99% αποδοτικ?τητα με 9 MPPT (Maximum Power Point Tracker - ανιχνευτ?? σημε?ου μ?γιστη? ισχ?ο?) που αντιδρο?ν σε μεταβολ?? στην ?νταση του φωτ?? επιλ?γοντα? το β?λτιστο φορτ?ο για τι? κυψ?λε?, ?στε να παραχθε η μ?γιστη δυνατ? ισχ??.
Αξιοποι?στε στο ?πακρο τη δ?ναμη του ?λιου: Οι κεντρικο? αντιστροφε?? τη? Sungrow παρ?χουν εξαιρετικ? υψηλ? απ?δοση με αποδοτικ?τητα ?ω? και 99% και υψηλ? φ?ρτιση DC/AC ?ω? και 1,5 με την εφαρμογ? προηγμ?νη? τεχνολογ?α? τοπολογ?α? τρι?ν επιπ?δων. Το σ?στημα ενεργ?? ψ?ξη? επιτρ?πει την παραγωγ? ισχ?ο? αιχμ?? σε εξαιρετικ? υψηλ? θερμοκρασ?α.
Χ?ρη στην ελαφρι? και μικρ?ν διαστ?σεων σχεδ?ασ? του?, οι αντιστροφε?? στοιχειοσειρ?? ε?ναι ε?κολοι στη μεταφορ? και ακ?μα πιο ε?κολοι στην εγκατ?σταση απ? του? κλασικο?? αντιστροφε??. Η προαιρετικ? λειτουργ?α "Q at night" συμβ?λλει στη σταθεροπο?ηση του δικτ?ου ηλεκτροδ?τηση?. ?να πραγματικ? σ?στημα DC 1500 V με χαμηλ? κ?στο? συστ?ματο? και η ενσωματωμ?νη βοηθητικ? τροφοδοσ?α χαμηλ?? τ?ση? (LV) καθιστο?ν αυτ?ν τη λ?ση μια πολ? ελκυστικ? επ?νδυση.
Οι κεντρικο? αντιστροφε?? τη? Sungrow περιλαμβ?νουν ενσωματωμ?νη λειτουργ?α παρακολο?θηση? ?νταση? και τ?ση? για ηλεκτρονικ? αν?λυση και αντιμετ?πιση προβλημ?των. ?λοι οι κεντρικο? αντιστροφε?? μα? ?χουν αρθρωτ? σχεδ?αση για ε?κολη συντ?ρηση και σ?ρβι?. Η εξωτερικ? οθ?νη αφ?? ?χει σχεδιαστε? για ε?κολη και ?μεση πρ?σβαση σε ?λε? τι? λειτουργ?ε?, επιτρ?ποντ?? σα? να παρακολουθε?τε το σ?στημα.
Οι κεντρικο? αντιστροφε?? μα? συμμορφ?νονται πλ?ρω? με τα πρ?τυπα IEC 61727 και IEC 62116, εν? παρουσι?ζουν σταθερ? συμπεριφορ? και παραμ?νουν σε σ?νδεση κατ? τη δι?ρκεια σ?ντομων σφαλμ?των χαμηλ??/υψηλ?? τ?ση? (L/HVRT) ? σφαλμ?των συχν?τητα? (FRT). Ο ?λεγχο? ενεργο? και α?ργου ισχ?ο? και τα στοιχε?α ελ?γχου ρυθμο? αυξομε?ωση? ισχ?ο? προστατε?ουν το δ?κτυο ηλεκτροδ?τηση? σε κ?θε περ?πτωση.
Παραμε?νετε σε επαφ? χ?ρη στην πρ?σβαση με μ?νο ?να κλικ στο iSolarCloud, για ε?κολη, κεντρικ? διαχε?ριση του σταθμο? παραγωγ?? εν?ργεια?. Το ενσωματωμ?νο λογισμικ? διαχε?ριση? σ?? επιτρ?πει να παρακολουθε?τε και να ελ?γχετε εξ αποστ?σεω? τι? στοιχειοσειρ??, του? μετασχηματιστ??, τα συστ?ματα μετατροπ?? ισχ?ο? και ?ω? και 10 αντιστροφε??. Το ενσωματωμ?νο τε?χο? προστασ?α? firewall φροντ?ζει για την ασφ?λεια ?λων των στοιχε?ων.
Σειρ? COMMERCIAL EXTREME

Παν?σχυρη και προσαρμοσμ?νη σχεδ?αση για εσ??

COMMERCIAL EXTREME

ΥΨΗΛΟ ΚΕΡΔΟΣ

Η σειρ? COMMERCIAL EXTREME παρ?χει φ?ρτιση ?DC/AC ?ω? και 1,5

Commercial Extreme

ΜΑΚΡΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η σειρ? Commercial Extreme ?χει σχεδιαστε? με ?ξυπνη ενεργ? ψ?ξη

COMMERCIAL EXTREME

ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η σειρ? COMMERCIAL EXTREME ε?ναι εξοπλισμ?νη με καταγραφ? καμπ?λη? IV και σχεδ?αση χωρ?? ασφαλειοδιακ?πτε?

COMMERCIAL EXTREME

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η σειρ? COMMERCIAL EXTREME παρ?χεται με προστασ?α IP66 και C5

..

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΤΑΝ ΤΗ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

Η ηλιακ? εν?ργεια ε?ναι διαθ?σιμη μ?νο κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?, ?ταν η σχετικ? ζ?τηση ε?ναι χαμηλ?. Μετ? τη δ?ση του Ηλ?ου, η αν?γκη για εν?ργεια αυξ?νεται κατακ?ρυφα. Οι λ?σει? αποθ?κευση? τη? Sungrow φορτ?ζουν κατ? τη δι?ρκεια τη? ημ?ρα?, για να μπορε?τε να χρησιμοποιε?τε την αποθηκευμ?νη εν?ργεια ?ταν τη χρει?ζεστε περισσ?τερο: τι? βραδιν?? και τι? πρ?τε? πρωιν?? ?ρε?. ?

Δε?τε τα προ??ντα αποθ?κευση?

Μεταβε?τε στην εν?τητα με τι? λ?σει? αποθ?κευση?

sungrow - harvesting the sun

Το μ?νο που ?χετε να κ?νετε ε?ναι να μα? καλ?σετε.

Οι ?μπειροι, επαγγελματ?ε? μηχανικο? σ?ρβι? θα χαρο?ν να σα? βοηθ?σουν ?ποτε το χρει?ζεστε.

Καλ?στε τη διεθν? γραμμ? επικοινων?α? μα?. Τηλ.: +90 216 663 61 80