sungrow - harvesting the sun

Engineering, προμ?θεια, κατασκευ?

Με περισσ?τερα απ? 22 χρ?νια εμπειρ?α? στην αν?πτυξη και τη δημιουργ?α τεχνολογ?α? φωτοβολτα?κ?ν αντιστροφ?ων, η Sungrow ε?ναι ο κορυφα?ο? π?ροχο? ?ξυπνων λ?σεων εν?ργεια? στον κ?σμο.

?ξυπνε? λ?σει? εν?ργεια?

Η Sungrow συνδυ?ζει τεχνολογ?α καθαρ?? εν?ργεια? με ηλεκτρονικ? συστ?ματα ισχ?ο?, αποθ?κευση εν?ργεια? και τεχνολογ?α υπολογιστ?ν cloud. Η ?ρτια αν?πτυξη βασικ?ν συστημ?των και οι σχεδιαστικ?? δυνατ?τητε? για ενσωμ?τωση συστημ?των μ?? ?χουν φ?ρει στη θ?ση του παγκ?σμιου ηγ?τη τη? βιομηχαν?α? για ολοκληρωμ?να πακ?τα λ?σεων. Απ? την αν?πτυξη και τη σχεδ?αση μ?χρι την κατασκευ?, τη διανομ?, τη λειτουργ?α και τη συντ?ρηση, καλ?πτουμε ολ?κληρο τον κ?κλο ζω?? των λ?σεων φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν.

Gansu Jinchang 100MW Photovoltaic Power Plant

Σταθμο? εν?ργεια? σε ?ρημο

Η Sungrow ε?ναι μ?α απ? τι? πρ?τε? εταιρε?ε? που συμμετε?χε στην κατασκευ? και την αν?πτυξη σταθμ?ν εν?ργεια? σε ?ρημο στη Δυτικ? Κ?να. ?να? μεγ?λο? αριθμ?? ?ργων επ?δειξη? ?χει κατασκευαστε? Στη Δυτικ? Κ?να (Qinghai, Θιβ?τ και Gansu) και στην Α?γυπτο.?Αυτ?? οι πρωτοβουλ?ε? ?χουν καθορ?σει τα βιομηχανικ? πρ?τυπα και ?φεραν ριζοσπαστικ?? αλλαγ?? στον ?λεγχο τη? ερημοπο?ηση?.

Η Sungrow ?χει συγκεντρ?σει πλο?σια, ?μπρακτη εμπειρ?α ω? προ? την ορθ? χρ?ση τη? γη? και την οικολογικ? αποκατ?σταση. ?χουμε επιδε?ξει με επιτυχ?α την εξειδ?κευσ? μα? στο Guangdong τη? Κ?να? και σε ?λλε? περιοχ??, ?που εγκαταστ?σαμε ειδικο?? σταθμο?? για την εξαγωγ? επιβλαβ?ν ουσι?ν απ? το ?δαφο?, προστατε?οντα? ?τσι τα υπ?γεια ?δατα και αποκαθιστ?ντα? το ?δαφο? για μελλοντικ?? αγροτικ?? χρ?σει?. Αυτ?? οι εξαιρετικ? επιτυχημ?νε? μ?θοδοι μπορο?ν να αναπαραχθο?ν και να εφαρμοστο?ν σε πολλ?? μολυσμ?νε? περιοχ?? αν? τον κ?σμο.
Ω? παγκ?σμιο? ηγ?τη? στην κατασκευ? λ?σεων καθαρ?? εν?ργεια?, η Sungrow ενθαρρ?νει ενεργ? τη μετ?βαση στην πρ?σινη γεωργ?α και τι? βιολογικ?? καλλι?ργειε?. Πιστε?ουμε ?τι η πρ?σινη εν?ργεια και οι πρ?σινε? καλλι?ργειε? αλληλοσυμπληρ?νονται ω? δ?ο κομβικ? στοιχε?α για ?να βι?σιμο μ?λλον. Προ?γουμε τη μεταμ?ρφωση τη? σ?γχρονη? μονολιθικ?? γεωργ?α? σε ?ξυπνε?, πρ?σινε? γεωργικ?? πρακτικ?? που βασ?ζονται σε επιστημονικ?? και τεχνολογικ?? εξελ?ξει?, για τη διαμ?ρφωση εν?? αμοιβα?α επωφελο??, διαδραστικο? δεσμο? μεταξ? τη? πρ?σινη? γεωργ?α? και τη? καθαρ?? εν?ργεια? για ?λου?.
Η Sungrow συνεργ?ζεται ενεργ? με πανεπιστ?μια, ερευνητικ? ινστιτο?τα και εργαστ?ρια για τη βελτ?ωση διαφ?ρων πεδ?ων, ?πω? η σχεδ?αση φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν και η επιλογ? εξοπλισμο? και υλικ?ν. Λαμβ?νουμε σοβαρ? υπ?ψη τη μη ?σκηση αρνητικο? αντ?κτυπου σε ?λλου? κλ?δου?, ?πω? η αλιε?α, ?στε να μπορο?ν ?λε? οι βιομηχαν?ε? να συνυπ?ρχουν αρμονικ?.
Υποστηρ?ζουμε την ?ρευνα για τη βι?σιμη δασοκομικ? διαχε?ριση και συνεργαζ?μαστε με ειδικο?? σε θ?ματα γεωργ?α? και δασοκομ?α?, καθ?? και με κολ?για και πανεπιστ?μια που διεξ?γουν επιστημονικ?? ?ρευνε?. Δ?ντρα ?πω? π.χ. τα "Cinnamomum Camphora" ? "Taxus Mandiya" ε?ναι ιδανικ? για αναφ?τευση σε μεγ?λε? εκτ?σει?. Βελτι?νουν αποτελεσματικ? ?χι μ?νο τη γεωλογικ? κατ?σταση του εδ?φου?, αλλ? επ?ση? αυξ?νουν σημαντικ? το συνολικ? εισ?δημα που μπορε? να αποκτηθε? απ? τη γη.
Η Sungrow ?χει τελειοποι?σει τη σχεδ?αση, την κατασκευ?, τη λειτουργ?α και τη συντ?ρηση πλωτ?ν σταθμ?ν με ανθεκτικ?? και φιλικ?? για το περιβ?λλον τεχνολογ?ε?. Πραγματοποι?σαμε ριζοσπαστικ?? αλλαγ?? σε βασικ?? τεχνολογ?ε?, ?πω? την ενσωμ?τωση συστ?ματο?, και ?χουμε κατασκευ?σει στο Huainan τον μεγαλ?τερο πλωτ? φωτοβολτα?κ? σταθμ? στον κ?σμο, ο οπο?ο? θα συνεχ?σει να προ?γει την ιδ?α τη? αναβ?θμιση? των πλωτ?ν φωτοβολτα?κ?ν σταθμ?ν σε ?λη τη βιομηχαν?α.

sungrow - uneven terrain

Ανισ?πεδα εδ?φη

Η Sungrow αναπτ?σσει φωτοβολτα?κο?? σταθμο?? σε ορειν?? περιοχ??, πρ?ην ορυχε?α και τερ?στιε? εγκαταλελειμμ?νε? εκτ?σει?. Ειδικευ?μαστε στα πολ?πλοκα εδ?φη και στην επ?λυση δυσκολι?ν μεγ?λων κατασκευ?ν. Τα εν λ?γω ?ργα ?χουν κερδ?σει τον σεβασμ? και τα ε?σημα τη? βιομηχαν?α? και ?δειξαν με καινοτ?μο τρ?πο την εκτεν? χρ?ση ν?α? εν?ργεια? στην Κ?να.


Αναφορ?: ?ργο 50 MW στο Suwan, Chaohu, Επαρχ?α Anhui.

Sungrow HQ

Κατανεμημ?να φωτοβολτα?κ? συστ?ματα μεγ?λη? κλ?μακα?

Η Sungrow παρ?χει στου? πελ?τε? τη? one-stop υπηρεσ?ε? προτυποπο?ηση?: προγραμματισμ?, σχεδ?αση και κατασκευ?, καθ?? και ?ξυπνη λειτουργ?α και συντ?ρηση. Παρ?χουμε επ?ση? υπηρεσ?ε? προστιθ?μενη? αξ?α?, ?πω? αποκλειστικ? προσαρμοσμ?νη ασφ?λεια φωτοβολτα?κο? σταθμο?, χρηματοδοτικ? μ?σθωση και διαφ?λαξη αξ?α? παραγωγ?? εν?ργεια?, σ?μφωνα με τι? αν?γκε? των πελατ?ν, δ?νοντ?? του? τη δυνατ?τητα να απολαμβ?νουν τα οφ?λη των υπηρεσι?ν μα? εντελ?? ξ?γνοιαστα. Η Sungrow ?χει αναπτ?ξει και κατασκευ?σει με επιτυχ?α ?να ?ργο 100 MW στη ζ?νη επ?δειξη? παραγωγ?? κατανεμημ?νων φωτοβολτα?κ?ν συστημ?των στο Hefei, το πρ?το ?ργο κατανεμημ?νων φωτοβολτα?κ?ν στην Κ?να με πιστοπο?ηση TüV στο Guangzhou, το πιλοτικ? ?ργο φωτοβολτα?κ?ν μικροδικτ?ου στο Πανεπιστ?μιο Επιστημ?ν και Τεχνολογ?α? τη? Κ?να? (USTC) στο Hefei και πολλ?? ακ?μα κατανεμημ?νε? φωτοβολτα?κ?? εγκαταστ?σει?.