Sungrow Commercial

?irketiniz: Güne? enerjisiyle daha gü?lü.

?irketinizi güne? enerjisiyle optimize edin. Güne? enerjisi sistemleri ?irketiniz i?in temiz enerji üretir ve enerji depolama sistemleri sayesinde kesintisiz gü? kayna?? elde edersiniz. Sonu?ta elektrik masraf?n?z dü?er.?

?irketinize güne? enerjisiyle destek olun.

Sungrow’un son teknoloji ticari ??zümleri, ak?ll? aktif so?utma teknolojisi ve yüksek seviyeli ?ebeke ve sistem koruma ?zellikleri sayesinde uzun ?mürlü cihazlar sunar. Ak?ll? Bak?m & ??letme kontrolü, sistemlerinizi kolayca i?letmenizi sa?lar, cihazlar hava ?artlar?na ve korozyona kar?? yüksek mukavemetleriyle (IP66 ve C5 korozyon korumas?) g?z doldurur.

Ticari ??zümlerimiz 10 - 110 kW gü?lerinde olup 1,5’e varan yüksek DC/AC oran?na uygundur. Gittik?e artan enerji masraflar?na “güle güle” deyin, güne?in temiz ve büt?e dostu enerjisinden yararlan?n.

Sungrow’un invert?rleri, daha modern bir teknoloji olan bifacial modüllerle uyumludur ve en iyi gü? ??k???n? elde etmek i?in hücrelere y?nelik optimum yükü se?erek ???k yo?unlu?undaki de?i?imlere tepki verebilen 9 MPPT (Maximum Power Point Tracker) sayesinde %99’a kadar verim sa?lar.

Güne?in her ???n?ndan yararlan?n: Sungrow’un merkezi invert?rleri, ü? a?amal? ileri topoloji teknolojisi sayesinde %99’a varan ?ok yüksek verim ve 1,5’e kadar varan yüksek DC/AC oran? sunar. Aktif so?utma sistemi, ?ok yüksek s?cakl?klarda bile maksimum enerji üretimine olanak sa?lar.

Dizi invert?rlerimiz, hafif ve kompakt tasar?mlar? sayesinde geleneksel invert?rlere k?yasla daha kolay ta??n?p kurulabilir. Opsiyonel olarak sunulan ‘‘Q at Night’’ ?zelli?i, enerji ?ebekesinin stabilize edilmesine yard?mc? olur. Dü?ük maliyetli DC 1500 V sistemi ve entegre LV yard?mc? gü? kayna?? yat?r?m?n?z?n sa?lam temeller üzerinde yükselmesini sa?lar.

Sungrow’un merkezi invert?rleri, ?evrimi?i analiz ve sorun gidermeye olanak sa?layan entegre ak?m ve voltaj izleme ?zelli?iyle birlikte sunulur. Merkezi invert?rlerimizin tamam?, bak?m ve onar?m hizmetlerinin kolay yürütülmesi i?in modüler olarak tasarlanm??t?r. Harici dokunmatik ekran?m?z, tüm ?zelliklere kolay ve pratik bir ?ekilde eri?menize ve sistemi izlemenize yard?mc? olur.

Merkezi invert?rlerimiz, IEC 61727 ve IEC 62116 standartlar?na uygun olup al?ak/yüksek gerilim (L/HVRT) veya frekans dalgalanmalar? (FRT) esnas?nda ?ebekede kalabilme ?zelli?ine sahiptir. Aktif ve reaktif enerji ve ani gü? art??? kontrolü ile ?ebekeyi sürekli korur.

Tek t?kla kolayl?kla eri?ebilece?iniz, elektrik santralinizin merkezi y?netim uygulamas? iSolarCloud sayesinde kontrolü elinizde tutun. Sisteme entegre analiz yaz?l?m? sayesinde, toplama panolar?n?, transformat?rleri ve enerji d?nü?türme sistemlerini 10 invert?re kadar uzaktan izleyip kontrol edebilirsiniz. Sisteme entegre donan?m güvenlik duvar? sayesinde bütün verileriniz güvendedir.

COMMERCIAL EXTREME ile tan???n

Sizin i?in ?zelle?tirilmi? Gü?lü Tasar?m

COMMERCIAL EXTREME

YüKSEK K?RLILIK DüZEY?

COMMERCIAL EXTREME, 1,5’e kadar DC/AC oran? sunar

Commercial Extreme

UZUN ?MüRLü

Commmercial Extreme, Ak?ll? Aktif So?utma ?zelli?iyle tasarlanm??t?r

COMMERCIAL EXTREME

AKILLI ??LET?M VE BAKIM KOLAYLI?I

COMMERCIAL EXTREME, IV grafik tarama ve sigortas?z tasar?m ?zellikleriyle donat?lm??t?r

COMMERCIAL EXTREME

KEND?N? KANITLAMI? GüVENL?K

COMMERCIAL EXTREME, IP66 ve C5 koruma teknolojileriyle birlikte gelir

..

EN ?OK ?HT?YA? DUYDU?UNUZ ANDA GüNE? ENERJ?S?

Güne? enerjisi yaln?zca talebin az oldu?u gündüz saatleri boyunca elde edilebilir. Güne? batt?ktan sonra enerji ihtiyac? ciddi ?ekilde artar. Sungrow’un depolama ??zümleri gün boyunca ?arj edilir; depolanan enerji, en ?ok ihtiya? duyuldu?u anda kullan?labilir: Geceleri ve sabah?n erken saatlerinde.?

Depolama ürünlerimize g?z at?n

Depolama birimimizi ziyaret edin

sungrow - harvesting the sun

?at?n?zdaki bir güne? enerjisi sistemi sayesinde para tasarrufu yapmak ister misiniz? Bizi araman?z yeter.

Sungrow'un servis departman? pazartesiden cumaya 09: 00-17: 00 saatleri aras?nda hizmet vermektedir ve endi?eleriniz konusunda size yard?mc? olmaktan mutluluk duyar.

Uluslararas? telefon numaram?z? araman?z yeterli. Telefon numaram?z:?+90 216 663 61 80