Storage

Entegre enerji depolama sistemlerinde dünya lideri.

Sungrow, ileri teknoloji yenilenebilir enerji d?nü?türme ve lityum batarya teknolojisi a??s?ndan, entegre enerji depolama sistemi ??zümlerinin geli?tirilmesinde ve üretilmesinde liderdir. Sungrow’un, PCS, lityum iyon bataryalar ve enerji y?netim sistemleri gibi ?ekirdek teknolojileri, konut, ticari ve tesis tipi uygulamalarda herkes i?in temiz enerji sunmaya y?nelik, kar??lamas? emek gerektiren talepleri hayata ge?irmek üzere tasarland?.

DEPOLAMA ??ZüMLER?M?Z GüNE? ENERJ?S?N? GER?EKTEN SüRDüRüLEB?L?R HALE GET?R?YOR.

ürünlerimiz ve ??zümlerimiz 22 y?l? a?k?n süredir adalardaki ve yüksek rak?ml? platolardaki tesislerden limanlara ve konut sistemlerine kadar ?in’de ve ba?ka ülkelerdeki projelerde ba?ar?yla kullan?l?yor. Sungrow, yenilenebilir enerjinin da??t?m kabiliyetini daha iyi hale getirmeyi ama?layan pek ?ok farkl? rüzgar ve güne? projesinin bir par?as? olmaktan, bu projelere frekans regülasyonu konusunda destek vermekten ve dünyan?n ücra yerlerindeki elektrik besleme zorluklar?n? ??zmekten gurur duyar.

Sungrow, dünyan?n lider enerji depolama donan?m? ve sistem ??zümleri tedarik?isi olma yolunda h?zla ilerliyor. Mühendislik ara?t?rmalar?na ve yeniliklerine yat?r?m yapma taahhüdüne tamamen sad?k olan ?irket, daha sürdürülebilir bir dünya i?in birinci s?n?f enerji depolama ürünleri ve ??zümleri sunuyor.

Sungrow’un AC bara ??zümü büyük ?l?ekli güne? enerjisi santralleri i?in idealdir. Bu teknoloji, a??k devrede kontrol edilebilirli?i daha iyi hale getirmek i?in dolays?z nakil program? sayesinde merkezile?tirilmi? y?netim olana?? sunar. Merkezile?tirilmi? endüstriyel/ticari ?arj/de?arj modlar?nda en yüksek gü? yükünün de?i?tirilmesi, ?ebekenin maksimum ?ekilde istikrarl? olmas?n? sa?lar.

Sungrow DC bara ??zümü ise, merkezi invert?r sistemleri kullanan merkezile?tirilmi? güne? enerjisi tesislerinin kolay ve esnek ?ekilde yükseltilmesine olanak sa?layan, son derece esnek yap?land?rma se?enekleriyle birlikte sunulur. Dü?ük ESS masraf? ile en yüksek verimi elde edin.

Sungrow’un primer ve sekonder frekans regülasyon i?levi, enerji üretimini frekans dalgalanmalar?na kar?? takip eder ve pik elektrik yükü kesimine olanak sa?lar. Tüm AGC nakil emirleri, mili saniyelerle ?l?ülen yan?t süreleri sayesinde ?ebekenin frekans ve voltaj istikrar?n? daha iyi hale getirecek ?ekilde son derece h?zl? ve kusursuz uygulan?r.

Elektri?i olmayan ve ?oklu enerji kaynaklar?na (?rne?in, rüzgar ve güne?) sahip uzak konumlar i?in ideal olan mikro ?ebekeler, uzak enerji kaynaklar? i?levinde kullan?larak pek ?ok ekonomik avantaj? beraberinde getirir. Bak?m gerektirmeyen tasar?m? ve merkezi y?netim ?zelli?i sayesinde operasyon masraflar?n? minimuma indirir.

Mikro ?ebekenin merkezi y?netime, yüksek verime, ayr?ca iletim a??n?n güncellenmesine gerek kalmadan farkl? yenilenebilir enerji kaynaklar?yla entegrasyon esnekli?ine olanak sa?layan ?zelli?i ise AC bara sistemidir. DC bara sistemi ise esnek yap?land?rma se?enekleri, a??k/kapal? devre modlar? aras?ndaki k?sa ge?i? süreleri, sistemin kolayca geni?letilebilmesi ve esnek kapasiteye y?nelik modüler tasar?m gibi ?zelliklerle birlikte sunulur. Bu sistem, mikro ?ebeke olarak kullan?ld???nda yak?t tasarrufu sa?lamak i?in ideal bir ??züm haline gelir.

ENERJ?N?Z? EN ?OK ?HT?YA? DUYDU?UNUZ ANA SAKLAYIN.

Gansu Jinchang 100MW Photovoltaic Power Plant

Depolama ??zümleri ya da güne? bataryalar?, gün boyu üretilen güne? enerjisini geceleri kullanman?za imkan tan?r. Sungrow farkl? boyutlarda depolama ??zümleri sunar. Hemen g?z at?n.

PORTF?Y