sungrow - give us a call

KONUTUNUZA, ??RKET?N?ZE VE ?EHR?N?ZE UYACAK ?L?EKLENEB?L?R PV ??ZüMLER?

?imdiden, sadece temiz enerjiyle ya?am? sürdürmek mümkündür. Tüm dünyan?n enerji talebi her gün yaln?zca ü? saatlik güne? ?????yla kar??lanabilir.

ENERJ? ?HT?YA?LARINIZI GüNE? KAR?ILASIN.

Lider bir PV enerji ?irketi olan Sungrow, ?ok say?da konuta, ?irkete ve hatta ?ehirlere y?nelik temiz enerji ??zümleri geli?tirir ve sa?lar. Sungrow’un ileri teknoloji ürünü konut tipi invert?r ??zümleri, dahili parafudr ve ka?ak ak?m korumas? sayesinde yüksek seviyede güvenlik ve güvenilirlik sunarken harika bir verimlili?e eri?ir. Push-in konekt?rler ve hafif tasar?m, kurulumun kolayl?kla yap?lmas?na yard?mc? olur. Uygulamam?zda ve web sayfam?zda ücretsiz sunulan ve zengin ?zelliklere sahip izleme sistemi, Sungrow PV sistemlerini istedi?iniz her yerden kolayca ?al??t?rmaya ve izlemeye olanak verir.

Daha büyük ?l?ekte, Sungrow’un ileri teknolojili ticari invert?rleri ise ak?ll? aktif so?utma teknolojisi ve yüksek seviyeli ?ebeke ve sistem koruma ?zellikleri sayesinde uzun ?mürlü sistemler sunar. Ak?ll? i?letim ve bak?m kontrolleri, sistemlerinizi kolayca ?al??t?rman?z? sa?lar, cihazlar hava ?artlar?na ve korozyona kar?? yüksek mukavemetleriyle (IP66 ve C5 korozyon korumas?) g?z doldurur. ?nvert?rler, daha büyük ?apl? PV sistemleri i?in uzun vadeli güvenilirlikte ?nemli bir rol oynar. Sungrow’un konteynere entegre invert?rü, pek ?ok uygulama olana??yla birlikte ?ebekenin gerekliliklerini kar??lamak ve herkes i?in temiz enerji sa?lamak üzere entegre programlar sunar.

PV PANELLER?NDEN ALACA?INIZ VER?M? MAKS?MUMA ?IKARIN.

SG110CX

?nvert?rler, her PV sisteminin merkezi bile?enidir. Sungrow invert?rleri mükemmel performans ve pek ?ok farkl? uygulama ?ekli sunar. ürün portf?yümüze g?z at?n.

String ?nvert?r Portf?yü

Merkezi ?nvert?r Portf?yü

Sungrow’un invert?rleri, en kullan?labilir enerji ??kt?s?n? elde etmek i?in hücrelere y?nelik optimum yükü se?erek ???k yo?unlu?undaki de?i?imlere tepki verebilen 2 MPPT (Maximum Power Point Tracker) sayesinde %99’a varan oranda verimlilik sa?lar.

Merkezi invert?rlerimiz, IEC 61727 ve IEC 62116 standartlar?na uygun olup al?ak/yüksek gerilim (L/HVRT) veya frekans dalgalanmalar?na (FRT) bile dayanabilme ve ?ebekede kalabilme ?zelli?ine sahiptir. Aktif ve reaktif enerji kontrolü ve enerji yük alma oran?, ?ebekeyi her an korur.

Sungrow’un merkezi invert?rleri, ?evrimi?i analize ve sorun gidermeye olanak sa?layan entegre ak?m ve voltaj izleme ?zelli?iyle birlikte sunulur. Tüm merkezi invert?rlerimizin modüler tasar?m?, i?letim ve bak?m? kolayla?t?r?r. Harici dokunmatik ekran, tüm ?zelliklere sezgisel ve kolay ?ekilde eri?menize ve sistemi izlemenize yard?mc? olur.

Güne?in her ???n?ndan yararlan?n: Sungrow’un merkezi invert?rleri, ü? a?amal? ileri topoloji teknolojisi sayesinde %99’a varan ?ok yüksek verim ve 1,5’e kadar ula?an yüksek DC/AC oran? sunar. Aktif so?utma sistemi, ?ok yüksek s?cakl?klarda bile maksimum enerji üretimine olanak sa?lar.