sungrow - harvesting the sun

Mühendislik, ?hale, ?n?aat

Sungrow, fotovoltaik invert?r teknolojisi geli?tirme ve üretme alan?nda sahip oldu?u, 22 y?l? a?k?n tecrübesiyle ak?ll? enerji ??zümlerinde dünya lideridir.

Ak?ll? enerji ??zümleri

Sungrow, gü? elektroni?i, enerji depolama ve bulut hesaplama teknolojisiyle temiz enerji teknolojisini birle?tirir. Ana sistem geli?tirme ve sistem entegrasyonuna y?nelik mükemmel tasar?m yeteneklerimiz sayesinde kapsaml? ??züm alan?nda bir dünya endüstri lideri haline geldik. Geli?tirme ve tasar?mdan in?aya, da??t?ma, operasyona ve bak?ma kadar yapt???m?z ?al??malar fotovoltaik elektrik santrali ??zümlerinin tüm ?al??ma d?ngüsünü kapsar.

Gansu Jinchang 100MW Photovoltaic Power Plant

??lde Elektrik ?stasyonu

Sungrow, ?in’in ??lle kapl? bat?s?ndaki güne? enerji santrallerinin in?as? ve geli?tirilmesine katk? sa?layan ilk ?irketlerden biri. Qinghai’nin bat? b?lgelerinde, ?in’in bat?s?ndaki Gansu b?lgesinde ve M?s?r’da pek ?ok numune proje in?a edildi. Bu giri?imler endüstri normlar?n? belirledi ve ??l ?artlar?nda kontrole y?nelik yeni at?l?mlar yap?lmas?n? sa?lad?.

Sungrow, arazilerin verimli ?ekilde kullan?lmas?na ve ekolojik restorasyona y?nelik, uygulamal? ?ok zengin deneyimlere sahiptir. Topra?? zararl? maddelerden ar?nd?rarak yeralt? suyunu korumak ve b?ylece topra??n tar?m ama?l? kullan?m?n?n ?nünü a?mak i?in Guangdong’a, ?in’e ve di?er b?lgelere ekti?imiz ?zel bitkiler sayesinde uzmanl???m?z? ba?ar?yla g?stermi? olduk. Bu ?ok ba?ar?l? y?ntemler, dünyan?n herhangi bir yerindeki yüksek kirlilikteki topraklara uygulanabilir.

Temiz enerji alan?nda bir dünya lideri olan Sungrow, ye?il tar?m ve organik ?iftliklere ge?i?i te?vik ediyor. Ye?il enerji ve ye?il tar?m?n birbirini tamamlad???na ve sürdürülebilir bir gelece?in in?as?nda iki ?nemli temel ta?? oldu?una inan?yoruz. Kar??l?kl? fayda sa?lamak ve ye?il tar?mla herkes i?in temiz enerji aras?nda etkile?imli bir ba? kurmak amac?yla modern monokültür tar?m?n, bilimsel ve teknolojik geli?meye dayanan ak?ll? ye?il tar?ma d?nü?mesini te?vik ediyoruz.

Sungrow, PV tesisi tasar?m planlama, donan?m ve malzeme se?imi gibi ?e?itli disiplinler geli?tirmek üzere üniversiteler, ara?t?rma enstitüleri ve laboratuvarlarla etkin bir i?birli?i i?inde ?al???yor. Farkl? endüstrilerin varl?klar?n? bir arada sürdürebilmesini sa?lamak amac?yla, bal?k??l?k gibi di?er endüstrilere zarar vermemeye büyük ?zen g?steriyoruz.

Sürdürülebilir orman y?netimi ara?t?rmalar?na da destek veriyor ve tar?m ve ormanc?l?k uzmanlar?n?n yan? s?ra bilimsel ara?t?rma okullar? ve üniversiteleriyle kapsaml? i?birlikleri yap?yoruz. ?rne?in ‘Cinnamomum camphora’ ya da ‘Taxus mandiya’ gibi a?a?lar büyük arazilere yeniden dikim i?in uygun. Bu a?a?lar yaln?zca jeolojik durumu ve toprak kalitesini etkili ?ekilde daha verimli hale getirmekle kalm?yor, ayn? zamanda arazinin kapsaml? gelirini de büyük ?l?üde artt?r?yor.

Sungrow, dayan?kl? ve ?evre dostu teknolojilerle ?al??an yüzer tesislerin tasar?m?n?, in?as?n?, operasyonunu ve bak?m?n? mükemmelle?tirdi. Sistem entegrasyonu gibi anahtar teknolojilerde ?ok büyük at?l?mlar yapt?k ve Huainan’da dünyan?n en büyük yüzer PV sistemini kurduk. Bu tesis, yüzer fotovoltaik sistemlerin endüstri ?ap?ndaki geli?imine katk? sa?lamaya devam edecek.

sungrow - uneven terrain

Engebeli Arazi

Sungrow, da?l?k arazilerde, eski maden ocaklar?nda ve geni? ?orak arazilerde de PV enerji istasyonlar? kuruyor. ?irketimiz, engebeli arazilerde ve in?aatla ilgili büyük zorluklar?n üstesinden gelmekte uzman. Bu tür projeler endüstrinin sayg?s?n? ve takdirini kazan?yor ve ?in’de bu yeni enerjinin kapsaml? kullan?m?n?n yenilik?i ?rneklerinden biri haline geliyor.

?rnek uygulama: Anhui eyaleti, Chaohu iline ba?l? Suwan’da kurulu 50 MW’l?k proje.

Sungrow HQ

Büyük ?l?ekli Da??t?ml? PV

Sungrow, mü?terilerine “planlama, tasar?m, in?a, ak?ll? operasyon ve bak?m” gibi tüm ad?mlar? bizzat üstlendi?i, standartla?t?r?lm?? hizmetler sunuyor. Ayr?ca, “elektrik santrallerine y?nelik ki?iselle?tirilmi? ?zel sigorta, finansal leasing ve gü? üretimi de?er korumas?” gibi mü?terilerin ihtiya?lar?na y?nelik büt?e dostu hizmetler de sa?l?yor. Sungrow, Hefei’ye 100 MW gücünde da??t?ml? PV üretim numune alan?n?, ?in’in ilk TüV akrediteli Guangzhou Yima Da??t?ml? PV projesini, USTC pilot PV mikro ?ebeke projesini ve pek ?ok da??t?ml? PV tesisini ba?ar?yla geli?tirip in?a etti.