..

Her boyutta tasarlanabilen yüzer sistemler.

Sungrow, 22 y?l? a?k?n süredir yenilenebilir enerji endüstrisinde gayretle ?al???yor. Yüzer güne? enerjisi tesislerine y?nelik dünya ?ap?ndaki talebin varl???ndan yola ??kan Sungrow, bu tip tesislere odaklanan ?zel bir ara?t?rma ve üretim tesisi kurdu.

Yüzer sistem ??zümlerinde dünya lideri olan.

Sungrow Yüzer Sistemler Birimi, üretim sürecinde üretim Yürütme Sistemi’nden (MES) yararlan?yor. Yüzer sistemlerin üretiminde, ?zel olarak geli?tirdi?imiz ve su üstü kullan?m i?in rafine etti?imiz yüksek yo?unluklu polietilen (HDPE) maddesini kullan?yoruz. Yüzer ??zümleri ?ok say?da TüV sertifikas?na sahip olan Sungrow’un ayn? alanda 70’den fazla patenti de var.

Ayr?ca Sungrow Yüzer Sistemler Birimi, yüzer ??zümlere y?nelik teknik standartlar?n belirlenmesine katk? sa?lay?p ?ncülük ediyor ve mü?terilerine kapsaml? servis hizmeti sunuyor. ürün yelpazemiz geli?mi? yüzer g?vdeleri, ankraj ve elektrik sistemlerini, enerji istasyonunun operasyon ve bak?m?n? kaps?yor.

Floating cold region

U? de?erler i?in tasarland?

Sungrow Yüzer Sistemleri, güne? enerjisiyle ?al??an yüzer PV tesisleri alan?nda dünya ?ap?nda bir endüstri lideri. Yüzer sistemlerimiz bugüne kadar ?in’in kuzeyinde k?mür yataklar?n?n bulundu?u b?lgelere, Tayvan’da s?k s?k tayfunlar?n ya?and??? noktalara, ?in’in kuzeydo?usundaki ve Japonya’daki son derece so?uk yerlere ve Tayland’la ?srail’e kuruldu. 2018’in sonuna gelindi?inde Sungrow yüzer sistemlerinin toplam kurulu kapasitesi, dünyadaki e?de?er sistemler aras?ndaki pazar pay?n?n ü?te birine ula?t?.

Kapsaml? ??züm sa?lay?c?

Sungrow Yüzer Sistemleri, suyun yüzeyine kurulabilen geni? ?l?ekli yüzer PV tesis ??zümleri sunar. Entegre cihaz h?zland?rma invert?rleri, yüzer h?zland?rma invert?r tasar?mlar?, su üstü topraklama sistemlerine y?nelik, y?ld?r?mdan koruma tasar?mlar?, nem ge?irmez elektrikli aksamlar, S ?eklinde k?vr?ml? esnek kablolar i?in d??eme ve sabitleme ??zümleri, su seviyesinde dalgalanmalara y?nelik adaptif ankraj ??zümleri gibi pek ?ok teknoloji ve yenilik geli?tirdik.

Sungrow’un ak?ll? yüzer matris takip sistemleri tüm sistemin güvenli ?ekilde ?al??mas?n? sa?lamak i?in otomatik olarak alarm verebilir ve yükseltici invert?r platformlar?yla yüzer matrislerin tamam?n?n operasyonel durumunu g?zlemleyebilir.?

Sungrow yüzer sistemlerinde ?ift caml? panel versiyon veya alüminyum ?er?eveli versiyon tercih edilebilir. Her iki versiyon da son derece güvenilir olup kolayca kurulabilir. Olduk?a sa?lam olan bu sistemler, yo?un kar ya????na ve 17. seviye tayfuna kar?? dayan?kl?d?r.

Farkl? enlemlerde kullan?m i?in ayarlanabilen Sungrow yüzer sistemler hemen hemen her konuma kurulabilir. ?ift caml? panel versiyonu, k?lavuz k?za?? ve briketleme yoluyla kurularak panellerin dirsekli par?alar?n?n deforme olmas? engellenir.

Levelized Cost Of Energy (LCOE) dü?ük tutulmas? amac?yla sistem tek s?ra dizi ve ?ift s?ra dizi halinde kurulabilir. Esnek kuruluma izin veren sistem tasar?m?, gü? üretimini daha verimli hale getirmek i?in havaland?rman?n daha iyi yap?lmas?na olanak sa?lar.

Tek s?ra dizi sistemler, yerle?im uyumluluklar?n?n yüksek olmas? sayesinde farkl? su b?lgelerine farkl? ?ekillerde yerle?tirilebilir. ?ift s?ra dizi sistemler ise Güne? I??n?m?’n? (SI) daha iyi emer; ?abuk ve kolay i?letim ve bak?ma y?nelik geni? ara yollar?n olu?turulmas?na olanak sa?lar.

Sungrow’un ?zelle?tirilmi? saplama sistemi, farkl? su derinliklerinde ve al?al?p yükselen su seviyelerinde rahatl?kla kullan?l?r. Sungrow’un tüm saplama sistemleri, farkl? dalga ve ak?m ko?ullar?na kar?? test edilmi? ve sertifikaland?r?lm??t?r.?

Hesaba Dayal? Ak??kan Dinamikleri (CFD) hesaplamalar?m?z, su ak?mlar?n? ve hatta rüzgar kuvvetini de formüllerine dahil eder. Demirleme halatlar? ve saplama tasar?m tiplerinin dayanabilece?i maksimum gerilim de?erleri, yat?r?m?n?z? güvende tutmak i?in zorlu testlere tabi tutulur.

SU üSTüNE ?N?ADA SA?LAM TEMEL

Anchoring System

PV sistemlerinde lider bir üretici olan Sungrow, yüzer PV sistemlerine y?nelik kapsaml? ??zümler sunar. Yüzer sistem in?as?ndaki se?eneklerinizi ke?fedin.

PORTF?Y