sungrow - save money, time and planet

Ayn? anda hem vaktinizi hem cebinizi hem de gezegenimizi koruyun.

Sungrow invert?rleri sadece temiz enerjiye ge?menize yard?mc? olmakla kalmaz.?

Kurulumu kolay, ?al??t?rmas? daha da kolay.

Sungrow dizi invert?rleri, pek ?ok farkl? tipte güne? enerjisi sistemleriyle uyumlu olup kolay entegre edilir.? ?nvert?rler, i?letimi ve bak?m? olduk?a kolayla?t?ran birtak?m i?lev ve takip se?enekleriyle birlikte sunulur.

Kurulum süresini k?saltan dahili benzersiz push-in konekt?rleri i?eren montaj plakas?na sahip olan Sungrow invert?rler hafif ve kompakt ?ekilde tasarlanm??t?r. Kurulumu, web sitemiz veya ak?ll? string ak?m izleme ?zelli?ine ve kolay anla??l?r tasar?ma sahip mobil uygulama üzerinden tamamlayabilirsiniz.

Sungrow’un invert?rleri, en verimli enerjiyi elde etmek i?in hücrelere y?nelik optimum yükü se?erek ???k yo?unlu?undaki de?i?imlere tepki verebilen 2 MPPT (Maximum Power Point Tracker) sayesinde %99’a varan oranda verim sa?lar.

Alüminyum ve bak?r AC kablolar?yla ?al??an Sungrow invert?rler, hem lityum-iyon hem de kur?un asitli bataryalarla uyumludur. ?nvert?rler DC 2-in-1 ba?lant?s?na uygun olup bu sayede diziler gayet esnek ?ekilde yap?land?r?labilir.

Ak?ll? string ak?m izleme, kapsaml? diyagnostik ve enerji ak???na ?effafl?k kazand?ran Sungrow ak?ll? saya? gibi ?zellikler sunan uygulamam?z?n veya web sayfam?z?n zengin ?zelliklere sahip ?evrimi?i takip ?zelliklerinden yararlan?n. Temass?z devreye sokma ve ayg?t yaz?l?m?n? uzaktan yükseltme ?zellikleri i?letim ve bak?m faaliyetlerini kolayla?t?r?r.

Sungrow invert?rlerinde pek ?ok koruma ?zelli?i vard?r. Hem DC hem de AC’ye y?nelik Tip II SPD (Surge Protection Device) Parafudr tüm dünyadaki ve ülkenizdeki ?ebeke mevzuatlar?na uygundur.

Sungrow’un tüm invert?rleri IP66 sertifikasyonu ve C5 s?n?fland?rmas?yla birlikte sunulur. Kurulum süresini k?saltan push-in konekt?rleri i?eren montaj plakas?na sahip olan Sungrow invert?rler hafif ve kompakt ?ekilde tasarlanm??t?r. Uygulamam?z? kullan?p sistemi h?zl? ve kolayca devreye sokup hemen üretime ba?lay?n.

RS485, Ethernet ve WiFi ba?lant? ?zellikleri sayesinde PV sahan?za diledi?iniz yerden eri?in. Sertifikal? dahili veri güvenli?imiz, verilerinizi güvende tutup korumak i?in izlerin ve denetimlerin tam kayd?n? tutar, yedek veri depolama ?zelli?i i?erir.

KONUT ??ZüMLER?YLE tan???n

Konutlara y?nelik yeni nesil ??zümler

ONFLEEK is simply powerful

BAS?T AMA Gü?Lü

Verimlilikte lider, ileri teknoloji

ONFLEEK is very smart

?OK AKILLI

Web sitemiz veya uygulamam?z arac?l???yla, zengin ?zelliklere sahip ücretsiz izleme sistemi

ONFLEEK is safe and reliable

GüVENL? VE SA?LAM

Dahili parafudrlar ve ka?ak ak?m korumas?

ONFLEEK is installer friendly

KOLAY KURULUM

Tam uyumlu Push-in konekt?rler ve hafif dizayn

sungrow - harvesting the sun

?? ORTAKLARIMIZ *SAYES?NDE GüNE?TEN YARARLANMAYA BA?LAYIN.

?? ortaklar?m?z?n olu?turdu?u küresel a?, Sungrow’un sundu?u ürünler ve ??zümler i?in nitelikli dan??manl?k ve deneyimli servis hizmetini hemen aya??n?za getirir.

Yak?nlar?n?zdaki bir i? orta??n? se?in, yeter.