sungrow - service you can count on

Bizimle ileti?ime ge?menizden mutlu oluruz.

Baz? ?irketler, derinlemesine servis hizmetinin masraf kaleminden ba?ka bir ?ey olmad???n? dü?ünebilir. Oysa Sungrow, servis hizmetini sizinle yeniden bir araya gelme ?ans? ve kar??l?kl? yarar sa?layaca??m?z uzun soluklu bir ili?ki in?a etme sürecinin bir par?as? olarak g?rür.

?yi bir ili?kinin anahtar? ger?ek servis hizmetidir.

Ger?ek servis, mü?teri daha ürünü sat?n almadan ba?lar ve teslimat?n ard?ndan hemen sona ermez. Projenizi filizlendirmenize yard?mc? olmak i?in proje dan??manl???, sistem tasar?m? ve servis e?itimini, ürün kurulumunu ve devreye sokma i?lemlerini i?eren ürün deneyim hizmeti sunuyoruz.

Sisteminiz kurulduktan ve devreye al?nd?ktan sonra deneyimli servis mühendislerimiz, dünyan?n farkl? yerlerindeki servis istasyonlar?nda size yard?mc? olur. Ar?za süresini en aza indirmek amac?yla, h?zl? teslimat yapmak i?in, orijinal par?alar?m?z? muhafaza etti?imiz b?lgesel yedek par?a depolar? in?a ettik.

Bununla birlikte sisteminiz i?in gereken i?letim, bak?m ve proje y?netimiyle ilgili tüm konularda size kapsaml? e?itim veriyoruz. S?z verdi?imiz gibi: Ba??m?z? hi? koparmayaca??z.

Sungrow, güne? enerji sistemlerini hedeflerinize ve gereksinimlerinize uygun olacak ?ekilde planlaman?z ve tasarlaman?z i?in profesyonel proje yard?m? sa?lamak üzere Fransa’da, Almanya’da, ?talya’da, Avusturya’da, ABD’de, Kanada’da, Avustralya’da ve di?er pek ?ok ülkede dan??manl?k hizmeti verir.

K?demli mühendislerimiz ve yurtd???ndaki i? ortaklar?m?z?n PV elektrik santrali tasar?m tecrübeleri uzun y?llara dayan?r. Personelimiz, ihtiya?lar?n?za tam uyacak, ki?iselle?tirilmi? ??zümler geli?tirebilir. ?nerdi?iniz tasar?m profilinden, büt?enize, zamanlaman?za, enerji üretim kapasitenize ve karbon dioksit emisyonlar?nda ?ng?rülen azaltmaya kadar her ayr?nt?y? hesaba kat?yoruz.

PV enerji sisteminizin kusursuz ve rutin i?letimini sa?lamak amac?yla her türlü olas?l??? i?eren kapsaml? e?itim paketleri sunuyoruz. Profesyonel e?itim kurslar?m?z, güne? enerjisinin temel kurallar?ndan modern ?ebeke uyumlulu?una, kapsaml? bak?mdan günlük bak?m ve i?letim konular?na kadar geni? bir yelpazeyi kaps?yor.

Her ne kadar sistemleriniz uzaktan eri?ime ve birbirine ba?l? a? yap?s?na olanak sa?lasa da baz? konular?n ger?ek zamanl? ?ekilde sahada ??zülmesi gerekir. Teknik servis mühendislerimiz size, projenizin zaman?nda ve büt?enizi a?madan ba?ar?yla tamamlanmas?n? sa?lamak i?in gerekliliklerinize uygun profesyonel ve derinlikli sorun giderme hizmetleri sunmaktan memnuniyet duyar.

Mü?teriler, garanti taleplerine ?evrimi?i mü?teri portal?m?zdan eri?ebilir.

HER NEREDE OLURSANIZ OLUN YANINIZDAYIZ.

Sungrow Australia Group Pty. Ltd.

Suite 1703, 99 Mount Street
North Sydney NSW
Avustralya

Toll free: 1800 SUNGROW (786 476); Overseas: +61 2 9922 1522
info@www.hulufei.com.au
service@www.hulufei.com.au

Sungrow Floating

No.1688, Xiyou Road, Hefei Hi-tech Zone
Manufacture: Intersection of Huaipan Road and Shengtai Avenue, Pingwei Economic Development Zone, Huainan City, China
Hefei Shi
Anhui Sheng,
?in

+86-551-6532 7879
overseas@sungrow.cn

Sungrow India Pvt Ltd.

310 & 314, JMD Pacific Square, Sec-15
Gurgaon
Haryana
Hindistan

Hindi/English:+91-080-41201350
service@in.www.hulufei.com

Sungrow Power (Hong Kong) Co., Ltd.

12/F. SAN TOI BLDG 137-139 CO
Central
Hong Kong Island
?in Hong Kong ??B

852 2960 8571


Sungrow Power Korea Limited

BL tower 10th, 5, Teheran-ro 33-gil, Republic of Korea
Gangnam-gu
Seoul
06141
Güney Kore

Korean/English:+82-70-7719-1889
service@kr.www.hulufei.com
Info@kr.www.hulufei.com

Sungrow Power Supply CO.,Ltd

#23 Florida st. Greenhills
Mandaluyong City
Metro Manila
Filipinler

Filipino/English: +639173022769
service@ph.www.hulufei.com

Sungrow SEA

-02-26 Dataran Cascades. No 13A, Jln PJU 5/1 Kota Damansara 47810 PJ
Petaling Jaya
Selangor
Malezya

Malay/English: +6019-897 3360
service@my.www.hulufei.com
luis.xu@sungrow.cn

Sungrow Vietnam

Dreamplex Building, 10 floor, 195 Dien Bien Phu
Binh Thanh District
Ho Chi Minh
Vietnam

+ 84 9 1418 7998
thang.vu@cn.www.hulufei.com