sungrow - our enviroment

Do?an?n bizden faydalanmas?n? istiyoruz.

?irketimiz, sosyal ve kültürel bir ?evrenin de par?as?. ??te bu yüzden ?al??anlar?m?z?n mesleki geli?imlerini te?vik etmek ve desteklemek i?in aktif olarak faaliyet g?steriyoruz.

?nand???n ?eyi s?yle, s?yledi?in ?eyi yap.

Bizce, topluma katk?da bulunmak sa?duyu gere?idir. Sungrow yoksullu?un azalt?lmas?, okul ba???lar?, deprem yard?mlar? gibi sosyal refah? destekleyici etkinliklere kat?l?r, sürekli olarak kamunun refah?n? artt?ran uygulamalar?n profesyonelli?ini ve sürdürülebilirli?ini hep daha iyiye ta??r.

Sungrow’un PV yoksullu?un azalt?lmas? program?, ülke ?ap?nda 300.000’den fazla yoksulluk ?eken haneye ve 2.200 yoksul k?ye destek oldu. 12 adet gü? istasyonunun hepsi enerji ?ebekesine ba?land?.

Sungrow, kurumsal sosyal sorumlulu?u ?ok ciddiye al?r. Bu nedenle okullara ve yoksullu?un azalt?lmas?na y?nelik destek projelerine ba???ta bulunuruz.

Bir ?irket, i?inden ??kt??? toplumun aynas?d?r. ?Bu anlay?? gere?i, ?irketimiz i?in temel kurallar ve de?erler tan?mlad?k. Dürüstlük, kat?l?mc?l?k ve adil rekabet, ayr?ca ?al??anlar?m?z?n ki?isel geli?iminin aktif ?ekilde desteklenmesi bunlar aras?nda.

Bir hedefe ula?man?n genellikle ?e?itli y?ntemleri vard?r: Birincisi kolay yoldan ula?mak, ikincisi daha karma??k ama uygun yoldan ula?mak. Bütün kararlar?m?zda ilkelerimize uyar?z; bu, uzun vadede en temiz ??zümdür.