Her ?ey güne? enerjisiyle ?al??an demiryolu sinyal cihaz?yla ba?lad?.

Sungrow, Hefei Teknoloji üniversitesi’nde ?al??an Prof. Cao Renxian?taraf?ndan kuruldu. ?in’in bat?s?ndaki k?rsal b?lgelerde elektri?e eri?imin yetersiz oldu?unu ??renen Renxian, 1997 y?l?nda üniversitedeki g?revinden ayr?l?p Sungrow Power Supply Co., Ltd. ?irketini kurdu.

Uygulama vakti ?oktan gelmi? bir fikir.

Prof. Cao Renxian, insanlar?n elektri?e eri?ebilmesini istedi ve bu da ?in’in bat?s?ndaki k?rsal b?lgelerin istikrarl? bir ekonomik büyüme yakalamas?n? sa?lad?. Ne pahas?na olursa olsun ?irketinin ekonomik büyümesine odaklanmak yerine, yenilenebilir enerji kaynaklar?na dayal? sürdürülebilir büyümeyi ama?lad?.

Sungrow’un ilk mü?terisi, Güney Xinjiang Demiryolu’na yerle?tirilecek sinyalizasyon gü? kayna?? projesiyle ?irkete ba?vuran bir mühendis oldu. Mühendis, sinyalizasyon i?in bir adet güne? enerjisi paneli istedi. ?irket, 1998’de bu projeden 87.000 ABD Dolar? gelir elde etti.

Henüz ilk test sipari?i hayata ge?irilirken ?ok say?da sipari? alan ?irketin i?leri de büyümeye ba?lad?. Ba?ar?ya katk? yapan bir ba?ka ?ey de güne? enerjisinden yararlanma fikrinin hayata ge?irilme vaktinin art?k gelmi? olmas?yd?.

Sungrow’un günümüzdeki de?eri 1,5 milyar ABD dolar?n? a?m??t?r. ?in’in ?nde gelen yüksek teknoloji ?irketlerinden biri olan Sungrow, güne? ve rüzgar enerjisi ile enerji depolama ??zümlerine y?nelik yeni enerji besleme cihazlar?n?n Ar-Ge, üretim, sat?? ve servisinin yan? s?ra yeni enerjili otomotiv sürü? sistemleriyle karaya veya suya kurulan PV elektrik santralleri alan?nda uzmanla?m??t?r. Hedefimiz bugün, yar?n ve her zaman, herkes i?in temiz enerjidir. bugün, yar?n ve her zaman herkes i?in temiz enerji.

Sungrow, her y?l yüzlerce yeni patent ba?vurusu yap?yor. Güne? enerjisinde tart??mas?z yenilik?ilik lideri olan Sungrow’un 2019 Haziran’? itibariyle 1.600’den fazla patent ba?vurusu var.

AC/DC d?nü?türme, enerji y?nlendirme anahtarlama, elektrikli ara?lar i?in enerji d?nü?türme ve temiz enerjinin temiz elektri?e d?nü?türülmesi Sungrow’un tereddütsüz yürüdü?ü stratejik y?nü ifade eder.