PARLAK GELECE?? G?RMEK ???N G??E BAKIN

Güne?, enerji üretiminde kar??la?t???m?z pek ?ok zorlu?un ??zümüdür. Günümüzde güne? enerjisinden yararlanmak ve bu enerjiyi tam ihtiya? duyuldu?u anda, ihtiya? duyulan yere g?ndermek mümkündür. Yapmam?z gereken tek ?ey bu enerjiyi kullanmaya ba?lamak.?Bugün, yar?n ve her zaman herkes i?in temiz enerji sunmak hedefiyle yola ??kan Sungrow’un konutlar, i?letmeler ve büyük ?l?ekli enerji üretim tesislerine y?nelik ileri teknolojisi, güne? enerjisinden yararlan?p depolamay? sa?layan en geli?mi? PV enerji üretiminden ve sistem entegrasyonundan yararlan?r.

Mü?teri memnuniyeti, Sungrow’un temel de?eridir. Bu do?rultuda, ürünlere y?nelik tüm teknolojik yenilikler, pazarlama direktifleri de?il mü?terilerin ger?ek ihtiya?lar? ?evresinde ?ekillendirildi. Sungrow, kü?ük konut sistemlerinden ?at?ya kurulu ticari ama?l? sistemlere ve karada, g?llerde ve hatta a??k denizde projelendirilen güne? enerjili büyük elektrik santrallerine var?ncaya kadar tüm enerji ihtiya?lar?na y?nelik ürün yelpazesine sahip.

Enerji, konutlar?n, semtlerin veya ?ehirlerin olmazsa olmaz?d?r. Sungrow, konutlar?n, i?letmelerin ve hatta endüstrinin temiz ve sürdürülebilir enerji ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in ?l?eklenebilir ??zümler sunar. ürün yelpazemizde invert?rler, depolama teknolojileri ve bu bile?enleri büt?enizi a?madan verimli ?ekilde kullanman?za yard?mc? olacak pek ?ok ba?ka cihaz var. ürünlerimiz, sertifikasyonlar?n getirdi?i tüm standartlarla uygun olacak ?ekilde mevcut ?ebekelere kusursuzca entegre edilir.

Sungrow’un bile?enlerini birle?tirmek ?ok kolay. Kurulum süresini k?saltan dahili denge terazisi ve benzersiz push-in konekt?rleri i?eren montaj plakas?na sahip olan Sungrow invert?rler hafif ve kompakt ?ekilde tasarlanm??t?r. Kurulumu, web sitemiz veya ak?ll? string ak?m izleme ?zelli?ine ve kolay anla??l?r tasar?ma sahip mobil uygulama üzerinden tamamlayabilirsiniz. G?z a??p kapay?ncaya kadar haz?rs?n?z.

Sungrow PV invert?rleri, %99’a varan verimle ?al???r. Daha modern bir teknoloji olan bifacial modüllerle uyumludur ve en verimli enerjiyi elde etmek i?in hücrelere y?nelik optimum yükü se?erek ???k yo?unlu?undaki de?i?iklikleri takip eden 9 MPPT’ye (Maximum Power Point Tracker) sahiptir. B?ylece hem enerji veriminizi hem de gelirinizi art?rabilirsiniz.

SUNGROW Yüzer Sistemleri

Yüzer PV sistemlerinde lider

Sungrow Floating organized a research and development group of floating system,which consists of several specialists and doctors. Sungrow Floating has applied more than 70 patents concerning floating body, matrix anchorage, inverter&booster floating platform and system operation and maintenance, takes the lead to set up a number of floating technology standards and devotes itself to be the supplier for Solar PV floating body and system with global leading technology.

YüZER S?STEMLERE Y?NEL?K ARA?TIRMA VE GEL??T?RME

Sungrow Yüzer Sistemler Birimi, yüzer sistemlere y?nelik olarak, ?ok say?da uzmandan olu?an bir ara?t?rma ve geli?tirme ekibi kurmu?tur.?Sungrow kendini, dünya ?ap?nda en ileri teknolojiyi kullanan, güne? enerjisiyle ?al??an yüzer PV g?vdelerinin ba? tedarik?isi olmaya adam??t?r. ?imdiye kadar yüzer g?vde, matris ankraj?, yüzer invert?r ve yükseltici platformlar?, sistem i?letim ve bak?m? gibi 70’in üzerinde patent tesciliyle yüzer sistemlere y?nelik ?ok say?da teknoloji standard?n?n getirilmesinde ?nder olmu?tur.

ürünlerimize g?z at?n

Dünyan?n ald??? güne? enerjisinin kü?ük bir b?lümü bile enerji ihtiya?lar?m?z? kar??lamaya yeterlidir. Temiz enerjiye ge?me zaman?.