clean future - forest

Herkes i?in temiz enerji.

?klim de?i?ikli?i hakk?ndaki ki?isel g?rü?ünüz her ne olursa olsun iklimin de?i?ti?i, hem de k?tüye do?ru gitti?i a?ikar.

Bu de?i?iklik ola?an de?il.

?klim de?i?imi sorunlar?yla mücadele etmekte yenilenebilir enerjiden yararlan?lmas? basit ve mant?kl? g?ründü?üne g?re, kendi kendinize tüm dünyan?n neden henüz temiz enerjiye ge?medi?ini sorabilirsiniz. Temiz enerjiye ge?i? sürecinin yava? ilerlemesi siyasi sebeplerden kaynaklan?r. Fosil yak?t endüstrisinin elde etti?i dev karlardan vazge?mek istememesi, temiz enerjiye ge?i? sürecini de yava?latmaktad?r.

Dünya ucuz ve temiz enerji i?in hayk?r?rken, yüzümüzü güne?e d?nmek d???nda ne yapabiliriz? Tüm dünyan?n enerji talebi her gün yaln?zca ü? saatlik güne? ?????yla kar??lanabilir.

Sungrow, 1997’den bu yana temiz enerji üretimi üzerinde ?al???yor. ürün ??zümlerimiz ve hizmetlerimiz, 60’dan fazla ülkede temiz ve ye?il enerji üretimine yard?mc? oluyor. Ar-Ge ekiplerimiz, dünyan?n d?rt bir yan?ndaki mü?terilerimize ve gezegenimize birinci s?n?f ??zümler sunmaya kendilerini adam?? uluslararas? uzmanlardan olu?uyor.

22 y?lda uzun bir mesafe kat ettik. Güne? enerjisi konsepti, 1980’li y?llarda bile ciddi bir enerji kayna?? say?lm?yordu. Güne? enerjisi, yenilenebilir ba?ka enerji kaynaklar?yla birle?tirilerek küresel enerji kar???m?n?n bir par?as? haline geliyor. 1997’den bu yana üzerimize dü?eni yap?yoruz.

Dünyada 190’? a?k?n ülke veya ulus var. Bugüne kadar bunlardan 60’?nda temiz enerji merkezi kurmay? ba?ard?k. Daha temiz bir atmosfere do?ru att???m?z ilk ad?m sa?lam olsa da yapaca??m?z ?ok i? var. Her ?ey bir yana, hepimiz ayn? atmosferin alt?nda ya??yor ve ayn? havay? soluyoruz.

?u anda Sungrow taraf?ndan tüm dünyada tam 87.000.000.000 vat enerji üretiliyor. Bu rakam kula?a etkileyici gibi gelebilir ancak tüm dünyan?n enerji tüketimi dü?ünüldü?ünde henüz kat etmemiz gereken uzun bir mesafe var. Dünya genelindeki pazar pay?m?z %15. Dünyay? daha temiz enerjiye ge?mek i?in ikna etmeyi sürdürmeye s?z veriyoruz.