Sungrow Utility - Hero

Güne? enerjisi üreticileri i?in ?l?eklenebilir ??zümler.

Endüstriyel güne? enerjisi üretimi, güne? enerjisi üretim tesisinin konumu da dahil olmak üzere pek ?ok farkl? fakt?re ba?l?d?r.

Her türlü boyutta tasarlanabilen temiz enerji.

Sungrow’un konteynere entegre invert?rü, ?ebekenin gerekliliklerini kar??lamak üzere ?ok y?nlü uygulama olanaklar?yla ve entegre programlar? ile birlikte geliyor. Merkezi invert?rlerimiz, standart tasar?mlar? (10’luk ve 20’lik konteyner boyutu) sayesinde kolayca ta??n?p kurulabilir. Opsiyonel olarak sunulan ‘‘Q at Night’’ ?zelli?i, enerji ?ebekesinin stabilize edilmesine yard?mc? olur.

Reaktif gü? kontrolüne h?zl? tepki veren Statik VAR jenerat?rleriyle (SVG) donat?lm?? ak?ll? fotovoltaik (PV) elektrik santrali tasar?m? konsepti talebin dü?ük oldu?u d?nemlerde geni? yelpazeli enerji depolama ??zümleri (60 kW - 6,8 MW) de sunar. Kurulumu ve bak?m? kolay ürünlerimiz kullan?m kolayl??? sunarken maliyetleri azalt?r.

Güne?in her ???n?ndan yararlan?n. Sungrow’un merkezi invert?rleri, ü? a?amal? ileri topoloji teknolojisi sayesinde %99’a varan ?ok yüksek verim ve 1,5’e kadar ula?an yüksek DC/AC oran? sunar. Aktif so?utma sistemimiz, ?ok yüksek s?cakl?klarda bile maksimum enerji üretimine olanak sa?lar.

Merkezi invert?rlerimiz, konteyner tasar?mlar? (10’luk ve 20’lik konteyner boyutu) sayesinde kolayca ta??n?p kurulabilir. Opsiyonel olarak sunulan ‘‘Q at Night’’ ?zelli?i, enerji ?ebekesinin stabilize edilmesine yard?mc? olur. Dü?ük maliyetli DC 1500 V sistemi ve entegre LV yard?mc? gü? kayna?? yat?r?m?n?z?n sa?lam temeller üzerinde yükselmesini sa?lar.

Sungrow’un merkezi invert?rleri, ?evrimi?i analiz ve sorun gidermeye olanak sa?layan entegre ak?m ve voltaj izleme ?zelli?iyle birlikte sunulur. Merkezi invert?rlerimizin tamam?, bak?m ve onar?m hizmetlerinin kolay yürütülmesi i?in modüler olarak tasarlanm??t?r. Harici dokunmatik ekran?m?z, tüm ?zelliklere kolay ve pratik bir ?ekilde eri?menize ve sistemi izlemenize yard?mc? olur.

Merkezi invert?rlerimiz, IEC 61727 ve IEC 62116 standartlar?na uygun olup al?ak/yüksek gerilim (L/HVRT) veya frekans dalgalanmalar? (FRT) esnas?nda ?ebekede kalabilme ?zelli?ine sahiptir. Aktif ve reaktif enerji ve ani gü? art??? kontrolü ile ?ebekeyi sürekli korur.

Tek t?kla kolayl?kla eri?ebilece?iniz, elektrik santralinizin merkezi y?netim uygulamas? iSolarCloud sayesinde kontrolü elinizde tutun. Sisteme entegre analiz yaz?l?m? sayesinde, toplama panolar?n?, transformat?rleri ve enerji d?nü?türme sistemlerini 10 invert?re kadar uzaktan izleyip kontrol edebilirsiniz. Sisteme entegre donan?m güvenlik duvar? sayesinde bütün verileriniz güvendedir.

Dak Lak B?lgesi i?in Temiz Bir Gelecek: Vietnam’da ?ebeke ?l?e?inde PV Projesi

..

EN ?OK ?HT?YA? DUYDU?UNUZ ANDA GüNE? ENERJ?S?

Güne? enerjisi yaln?zca talebin az oldu?u gündüz saatleri boyunca elde edilebilir. Güne? batt?ktan sonra enerji ihtiyac? ciddi ?ekilde artar. Sungrow’un depolama ??zümleri gün boyunca ?arj edilir; depolanan enerji, en ?ok ihtiya? duyuldu?u anda kullan?labilir: Geceleri ve sabah?n erken saatlerinde.?

Depolama ürünlerimize g?z at?n

Depolama birimimizi ziyaret edin

sungrow - give us a call

Herkes i?in temiz enerji ister misiniz? Bizimle ileti?ime ge?in.

Sungrow'un servis departman? pazartesiden cumaya 09: 00-17: 00 saatleri aras?nda hizmet vermektedir ve endi?eleriniz konusunda size yard?mc? olmaktan mutluluk duyar.

Telefon numaram?z? araman?z yeterli. Telefon numaram?z: +90 216 663 61 80