Awesome team

Temiz enerji, harcanan eme?e de?ecek bir hedef.

40’tan fazla ülkede yap?lan uluslararas? bir ara?t?rmaya g?re ?irket ?al??anlar?n?n ?nemli bir b?lümü yapt?klar? i?i anlams?z buluyor. Sungrow’da ?al??maksa anlaml? ve yararl? olman?n yan? s?ra hayati ?nem ta??yor; ?ünkü bütün dünyan?n pe?inde oldu?u bir ?ey i?in ?al???yorsunuz: Herkes i?in temiz enerji.

Yan avantajlarla birlikte gelen ge?erli bir neden.

Gezegenimizi kurtarma hedefi Sungrow’da ?al??mak i?in yeterli neden de?ilse belki de sundu?umuz ba?ka avantajlar, ?irketimize kat?lmak i?in sizi ikna eder. Sungrow’daki pragmatik, a??k ve keyifli ?irket kültürü, dünya ?ap?nda yetenekli insanlar? kendine ?eker.

T?pk? Sungrow’un dinamik büyümesi gibi. ?irketin h?zl? uluslararas? büyümesi nedeniyle tüm dünyada i?e alma ve geli?tirme ?al??malar? yap?lmaktad?r. Ayr?ca tüm dünyan?n ihtiya? duydu?u güne? enerjisi her yerde mevcut.

Tüm bunlar, herkes i?in temiz enerji hedefine inand???n?z bir i?yerinde ?al??man?n getirdi?i yan avantajlar.

Kü?ük gezegenimizi gelecek nesiller i?in daha sürdürülebilir hale getirmek üzere fikirlerinize, enerjinize ve mesainize yat?r?m yapmaktan daha sürdürülebilir bir ?ey var m?? Sungrow’da ?al??mak sizi sadece bir i? sahibi yapm?yor, ayn? zamanda size ileriye gitmekten her gün memnuniyet duyman?z? sa?layacak bir hedef veriyor.

Harika ?al??ma atmosferi ve ekip odakl? kültür, iyi sonu?lar elde edilmesine ve ?al??anlar?n sa?l?kl? olmas?na yard?mc? oluyor. Bu atmosferi korumak ve sürdürmek amac?yla davran??lar?m?z? ve etkile?imimizi y?neten belirli ilkelere yaslan?yoruz. Bu ilkeler aras?nda dürüstlük, adalet ve tüm zorluklar kar??s?nda demokratik ve pragmatik yakla??m da var.

Sungrow, ki?isel geli?iminize yard?mc? olmak i?in size ‘Sunflower Program?’na kat?lma f?rsat? sunuyor. Program, harici e?itimi, ü?üncü taraflarca sa?lanan e?itimi ve ?irket i?i e?itimi birle?tiren ?e?itli i? tabanl? e?itim kurslar?ndan olu?uyor.

Dünyadaki, güne? enerjisine y?nelik yüksek talep dü?ünüldü?ünde Sungrow’un gelece?i olduk?a parlak. ?irketimizin büyüme ve geni?leme stratejileri, tüm dünyadaki ofislerimizde pek ?ok teklifi ve i? f?rsat?n? da beraberinde getiriyor.

Sungrow: Küresel bir lider

Misyonumuz: Herkes i?in temiz enerji

Uluslararas? yakla??m yoluyla a??k g?rü?lülük

?leri e?itim kurslar?

Heyecan verici ?irket etkinlikleri

?al??an ?dülleri

?al??an ??e Al?m ve ??e Al??t?rma Program?

Sungrow üyeleri ne diyor?

?imdi kendini haz?r hissediyor musun? Ekibimize kat?l: